Rekisteriseloste/tietosuojaseloste 3/2022

(Henkilötietolain (523/99) 10 §:n / EU GDPR 25.5.2018 alkaen mukainen
rekisteriseloste/tietosuojaseloste)

 1. Rekisterinpitäjä
  Seclan Oy / www.seclan.com / Sumeliuksenkatu 18B, 33100 Tampere
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Tommi Kaipila / tommi.kaipila@seclan.com
 3. Rekisterin nimi / käyttötarkoitus
  Seclan Oy asiakasrekisteri / asiakkuuksien hoidon kannalta välttämätöntä tietoa.
  Seclan Oy työntekijärekisteri / työsuhteen ylläpidon kannalta välttämätöntä tietoa.
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Asiakastietoja – sisältää mahdollisesti yhteyshenkilöiden henkilötietoja – käytetään
  Seclan Oy:n palvelujen tuottamiseen ja työtehtävien hoitamiseen kuten asiakkaan
  yksilöintiin ja tunnistamiseen palvelu- tai myyntitapahtumassa.
  Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten
  ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.
  Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa
  asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin
  sekä tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.
  Henkilötiedot henkilötunnuksineen kerätään Seclan Oy:n työntekijöiltä ja tässä
  yhteydessä tietoja käytetään työsuhteen ylläpitoon ja palkanmaksuun.
  Asiakkaalla on oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin
  ilmoittamalla siitä Seclan Oy:lle.
 5. Rekisterin sisältämät tiedot asiakkaista
  • Yrityksen Nimi
  • Yhteyshenkilön Etu- ja Sukunimet
  • Henkilötunnus (ainoastaan Seclan Oy työntekijärekisterissä)
  • Osoitetiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Pankkiyhteys (ainoastaan Seclan Oy työntekijärekisterissä)
  • Verotustieto (ainoastaan Seclan Oy työntekijärekisterissä)
  • Suoramarkkinointilupa
  • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot, sekä asiakassuhteen hoitoon ja/tai
  markkinointiin liittyvät tiedot kuten esimerkiksi yhteyden, palvelun, palvelimen tai
  henkilökohtaisen tietokoneen tarkempi yksilöinti
  Kaikkia edellä mainittuja tietoja ei välttämättä kerätä rekisterimerkinnän tuottaneen
  asiakassuhteen syntytavan johdosta, ja ei siksi tule löytymään kaikkien asiakkaiden
  tiedoista. Asiakas antaa suostumuksensa näiden tietojen tallettamiseen asiakkuuden
  syntyessä työpyynnön tai muun asiakassuhteen muodostumisen yhteydessä.
  Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväkseen hänestä talletetut tiedot, korjata näiden
  tietojen oikeellisuus sekä tulla pyydettäessä poistetuksi rekisteristä, mikäli
  asiakassuhdetta eikä laskutusperusteita enää ole.
  Edellä mainittuja tietoja tullaan tarvittavilta osin taltioimaan myös aiemmin
  mainittuihin Seclan Oy:n käytössä oleviin tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmien
  tietosuojan tarjoaa tiedon käsittelijänä toimiva palveluntuottaja – niissä tapauksissa,
  kun se on muu kuin Seclan Oy itse. Mitään edellä mainittujen kohtien mukaisia henkilötietoja ei sijoiteta euroopan ulkopuolisiin tietovarastoihin.
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään:
  • Rekisteröidyltä itseltään
  • Väestörekisteristä
  • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa esimerkiksi
  työntekijän veroprosentti
  Lisäksi rekisteriin kerätään muita kuin henkilötietoja palvelu- tai tuotetilauksien sekä
  ongelmanratkaisuiden yhteydessä seurattavuuden, dokumentoinnin ja mahdollisen
  laskutusperusteen syntymisen määrittämiseksi.
 7. Tietojen luovutus
  Seclan Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
  velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman sitovia
  sopimuksia tiedon käsittelystä ja salassapidosta.
  Seclan Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on
  vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.
 8. Rekisterin suojaus
  Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja
  henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että
  tietojenkäsittelyjärjestelmiin tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin
  pääsevät ja niitä käyttävät vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus.
  Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan.
  Tietojenkäsittelyjärjestelmät on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston
  avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä
  määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.
  Toimeksiantosopimuksilla – esimerkiksi sopimukset pilvipalveluiden käytöstä –
  velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja
  suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla.
 9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
  koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
  markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä rekisterinpitäjälle
  kirjallisesti.
 10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat
  tiedot.
  Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden
  käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan
  päätyttyä.
  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn
  tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen
  henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
  Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi
  rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.